Atatürkçü Düşünce Derneği - Hamburg
Verein zur Förderung des Gedankenguts von Atatürk in Hamburg e.V.

Hakkımızda / Über unsYönetim Kurulu


Ufuk Güngör Ufuk Güngör (Başkan / Vorsitzender)


Murat Comart Murat Comart (2nci Başkan / Stellv. Vorsitzender)


Veli Can Veli Can (2nci Başkan / Stellv. Vorsitzender)


Mustafa Sert Mustafa Sert (Sayman / Kassenwart)Yönetim Kurulu Üyeleri

Veysel Erdal
Veysel Erdal
Delphine Yelgel
Delphine Yelgel
Leyla Adanır Yüksel
Leyla Adanır Yüksel
Lale Sipahioğlu
Lale Sipahioğlu
Hafize Avşar
Hafize Avşar


Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Recep Kaprol
Recep Kaprol
Ünsal Wittmack
Ünsal Wittmack
Keko Abdi Daglum
Keko Abdi Daglum


Denetleme Kurulu Üyeleri

Serdar Temur
Serdar Temur
Şuayip Karakuş
Şuayip Karakuş
Himmet Keklikçi
Himmet Keklikçi


Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Azmi Akgul_
Azmi Akgul_Yönetim Kurulu / Vorstand

Başkan / Vorsitz: Ufuk Güngör

2'nci Başkanlar / Stellv. Vorsitzende : Murat Comart, Veli Can

Sayman / Kassenwart: Mustafa Sert

Yönetim Kurulu Üyeleri / Vorstandsmitglieder: Veysel Erdal, Delphine Yelgel, Leyla Adanır Yüksel, Lale Sipahioğlu, Hafize Avşar

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri / Stellv. Vorstandsmitglieder: Recep Kaprol, Ünsal Wittmack, Keko Abdi Daglum

Denetleme Kurulu Üyeleri / Mitglieder des Aufsichtsrats: Mehmet Serdar Temur, Şuayip Karakuş, Himmet Keklikçi

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi / Stellv. Mitglied des Aufsichtsrats: Azmi Akgül


Tüzük / Vereinssatzung


TÜZÜK

26.09.2021 tarihli Genel Kurul (1.1), (2.2), (3.1), (3.2), (3.5), (5.6), (7.1) ve (10.4) No’lu paragrafları ve Derneğin Adını değiştirmiştir. 


§1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET YILI 

1. Dernek, >>Atatürkçü Düşünce Derneği Hamburg<< adını kullanır, veya kısaca >>ADD Hamburg<<

2. Derneğin merkezi Hamburg’dur. 

3. Dernek, Dernekler Tescil Kurumuna kayıt edildikten sonra >>Tescilli Dernek<< (e.V.) ekini kullanır. 

4. Derneğin faaliyet yılı takvim yılıdır. 


§2 DERNEĞİN AMAÇLARI 

Derneğin amacı, halklar arası anlayışı geliştirmek ayrıca anavatana olan bağı korumaktır, özellikle; 

1. Dernek, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncelerini, devrimlerini ve eserlerini tanıtma amacıyla kültürel, sosyal ve bilimsel etkinlikler üstlenir. 

2. Dernek, daha yakın bir Türk-Alman dostluk temeli oluşumunu sağlamak için üyelerin Alman toplumuyla uyumunu destekler. 

3. Dernek, üyelerinin sosyal konularına ve problemlerine çözümler önerir. Bu danışmanlık hizmetlerinden, bulunulan konumdan bağımsız bir şekilde (Türkiye veya Yurtdışı) yararlanılabilir. Dernek, zor koşullardaki üyelerine mümkün olan maddi olanaklar çerçevesinde destek verir. Bu yöndeki talepler her bir bireysel durum için Yönetim Kurulu tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Dernek, kadının eşitsizliğine karşı verilen mücadeleyi, örneğin mesleki yardım ve yükselme şansıyla ilgili yol gösterici önerilerle destekler. Dernek, çeşitliliğe doğru giden yol için gerekli olan değişimi teşvik eder. 

4. Dernek, üyelerine ve üye olmayanlara Türk kültür ve geleneklerini tanıtmak ve yaşatmak için etkinlikler düzenler. Dernek, Ulusal Bayramlar için düzenlenen büyük etkinliklerin yanı sıra, diğer derneklerle olan ilişkileri destekler. Derneğin en büyük uğraşısı, Alman toplumu ile olan değerli birlikteliği güçlendirmektir. 

5. Dernek, Almanya’da yaşayan Türklerin devlet dairelerindeki işlemlerine destek ve danışma sağlar. 


§3 YAPILAN ÇALIŞMALARIN AÇIKLAMASI 

Tüzüğün amacına ulaşmak için yapılanlar: 

1. Üyelerini Alman toplumundaki görevleri ve temel hakları konularında bilgilendirmek. 

2. Üyelerin küçük çocuklarının ve ergenlik çağındaki gençlerinin etkinliklere katılmalarını teşvik ederek, onların eğitim ve çağdaş gelişimlerini ve Türk kültürünün korunmasını sağlamaya çalışmak. 

3. Atatürk’ün düşüncelerini ve eserlerini tanıtmak amacıyla toplantılar, seminerler, konferanslar ve sergiler düzenlemek, ayrıca Atatürk devrimlerini sürdürmek ve tanıtmak. 

4. Türk kültürünü, geleneklerini ve Türk sanatını Alman toplumuna tanıtmak için her türlü imkanı kullanmak. 

5. Benzer tüzük veya benzer amaçları olan diğer derneklerle birlikte çalışmak. 


§4 KAMU YARARINA ÇALIŞMA 

1. Dernek yalnız ve doğrudan kamu yararına yönelik çalışmalar yürütür bkz. >>vergiden muaf amaçlar<< vergi ödeme düzenlemesinin mevcut geçerli metni (Vergi Kod Numarası §55). Dernek özverili çalışır; kendi ekonomik çıkarlarına öncelik tanımaz. 

2. Derneğin maddi kaynakları sadece derneğin tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda harcanabilir. Dernek kâr amacı gütmez; Sermayesi yalnız derneğin amaçları için kullanılır. Üyeler derneğin kaynaklarından hediye alamazlar. Üyeler kazanç payı alamazlar. Üyeler ayrıldıklarında derneğin varlıklarından herhangi bir talepte bulunamazlar. 

3. Kimseye, derneğin amacına aykırı bir şekilde, ya da orantısız yapılan yüksek ödemelerle çıkar sağlanamaz. 


§5 ÜYELİK 

1. En az 18 yaşında olmak şartıyla her gerçek kişi veya tüzel kişi, derneğin üyesi olabilir. 

2. Reşit olmayan bireylerin üyelikleri, ancak onların cumhuriyetçi, demokratik ve laik Türk Devletinin prensiplerini kabul eden ebeveynlerinin açık onayı ile mümkündür. Derneğe üyelik işlemi yazılı bir başvuru formuyla yapılır. Bunun için derneğin Yönetim Kurulunun çoğunluğunun onayı gerekir. Üyelik kararı, başvuru sahibine en geç bir ay içinde yazılı olarak bildirilir. 

3. Yönetim Kurulunun başvuruyu kabul etmemesi durumunda başvuru sahibi, başvurusunu Genel Kurula sunabilir. Genel Kurul oy çokluğu ile son kararı verir. 

4. Üyelik, ölüm, istifa veya üyenin çıkarılması hallerinde biter. 

5. Bir üye istifasını, Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. O zamana kadar yatırılmış üyelik aidatları geri ödenmez. 

6. Bir üye, takvim yılı sonuna kadar yıllık üyelik aidatını ödememişse, veya derneğin çıkarları ve amaçlarına ters düşen kusurlu bir tutum sergilemişse, ya da herhangi bir şekilde derneğe zarar veren davranışlarda bulunmuşsa, Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Bu karar, üyeye yazılı olarak iletilmelidir. Karara itiraz mümkündür. Bu itiraz dört hafta içerisinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak iletilmelidir. İtirazın kabulü veya reddi konusundaki son kararı oy çokluğu ile Genel Kurul verir. 

7. Yönetim Kurulunun önerisiyle, Genel Kurul bir üyeye Onursal Üyelik verebilir. Onursal Üyelik, özellikle Atatürkçü Düşünce ve Devrimleri tanıtma konusunda çaba sarf etmiş kişilere verilir. Onursal Üyenin seçme ve seçilme hakkı yoktur. 


§6 DERNEĞİN ORGANLARI 

Genel Kurul 

Yönetim Kurulu 

Denetleme Kurulu 


§7 GENEL KURUL 

1. Genel Kurul derneğin en üst organıdır. iki yılda en az bir kez toplanır. Bu toplantıda tüm yetişkin ve tüzel üyeler oy verme hakkına sahiptir. 

2. Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından en az iki hafta önce yazılı olarak davet edilir. Davete bir gündem eklenir. 

3. Genel Kurul, ancak oy verme hakkına sahip üyelerin en az yarısı hazır bulunuyorsa karar alabilir. Üyeliği en az üç aylık olan ve aidat borcu olmayan üyelerin seçme ve seçilme hakkı vardır. Eğer oy verme hakkına sahip üyelerin yüzde 50’sinden fazlası hazır bulunmuyorsa, aynı gün içinde, bir saat sonra tekrar bir toplantı düzenlenir ve bu toplantıda alınacak olan kararlarda tüm üyelerin kesin çoğunluğunun hazır bulunması gerekmez. Bu durum toplantı davetiyelerinde özellikle belirtilir. 

4. Genel Kurul, toplantı süresi boyunca görevlendirilmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir tutanak görevlisinden oluşan bir Divan Kurulu seçer. 

5. Genel Kurul toplantısının süreci bir tutanakla yazılı olarak kaydedilir. Bu tutanakta özellikle gündem maddeleri, dilekçeler, kararlar ve seçimler de ise tüm oylama sonuçları belirtilir. Tutanak Divan Kurulunun iki üyesi tarafından imzalanır ve Yönetim Kuruluna teslim edilir. 


§8 GENEL KURULUN HAKLARI VE GÖREVLERİ 

1. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun çalışma raporu ile kasa raporunu görüşür, tartışır ve her iki kurulu aklar. 

2. Oy çokluğu yöntemi ile Dernek Organlarını seçer. 

3. Tüzük değişikliği, ancak verilen oyların dörtte üç (3/4) çoğunluğu ile yapılabilir. 

4. Üyelik aidatları Genel Kurul tarafından belirlenir. 

5. Genel Kurulda seçme ve seçilme hakkına yalnız aidat borcu olmayan yetişkin üyeler sahiptir. 

6. Yönetim Kurulu, gerekçe ve sebeplerini açıklayarak bir olağanüstü Genel Kurul düzenlemeye yetkilidir. Bunun için Yönetim Kurulu oylarının üçte ikisinden (2/3) veya üyelerin en az üçte birinden (1/3) imzalı bir dilekçe gerekmektedir. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun kararından en geç bir ay sonra toplanır. 


§9 YÖNETİM KURULU 

1. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından dört (4) ayrı oylama ile iki (2) yıllığına seçilir. Yönetim Kurulu ayrı ayrı yapılan seçimlerle bir (1) Başkan, iki (2) Başkan Yardımcısı, bir (1) Sayman ve beş (5) Asıl Üye ile üç (3) Yedek Üyeden oluşur. Üyeler ortak bir seçimle belirlenir. 

2. Yönetim Kurulunun, Asıl ve Yedek Üyeleri (her biri üye olarak) seçimde aldıkları oy sayıları ile belirlenirler. 

3. Oy eşitliği durumunda seçim, aynı sayıda oy almış kişiler arasında tekrarlanır. 

4. Dernek, Alman Medeni Kanunu’nun §26 maddesi uyarınca, Başkan veya Başkan Yardımcılarının birisi tarafından tek başına temsil edilebilir. 

5. Yönetim kurulundan iki üye birlikte bankalarda dernek adına imza yetkisine sahiptir, bunlardan en az biri tek başına seçilmiş bir üye olmalıdır. Yönetim Kurulundan başka üyeler de imza ile yetkilendirilebilir. İmza yetkisi olan bir üyenin Yönetim Kurulundan ayrılması durumunda, Yönetim Kurulu yeni bir imza yetkilisi seçer. 

6. Yönetim Kurulu, tüzükte geçen kurallara ve Genel Kurulun aldığı kararlara göre çalışır. Eğer tüzük açık bir şekilde başka bir çoğunluk oranı belirtmemişse, tüm kararlar Yönetim Kurulunda oy çokluğu yöntemiyle alınır. 


§10 DENETLEME KURULU 

1. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile iki (2) yıllığına seçilen, üç (3) Asıl ve bir (1) Yedek Üyeden oluşur. Aday üyelerin her birinin aldığı oy sayısı, onların Asıl veya Yedek Üye oluşunu belirler. 

2. Denetleme Kurulu dernek dosyalarını ve belgelerini denetler. Böyle bir denetim yapılacağını Yönetim Kuruluna iki (2) hafta önceden yazılı olarak bildirir. 

3. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun mali raporunu denetledikten sonra, Genel Kurula yaptığı bu denetim hakkında yazılı bir rapor verir. 


§11 DERNEĞİN FESHİ 

1. Derneğin fesih kararı ancak, tüzükte belirtilen şekilde gerekçesi önceden belirtilen bir davetle yapılacak olan Genel Kurulda görüşülür. 

2. Üyeler, Dernekten ayrılırken ya da fesih veya Derneğin yürürlükten kaldırılması durumunda Derneğin maddi kaynaklarından herhangi bir hak talep edemezler. 

3. Derneğin feshedilmesi sürecinde veya vergiden muafiyetin kalkması durumunda, mevcut yükümlülüklerin ödenmesinin ardından arta kalan maddi kaynaklar ‘Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu e.V.’ye doğrudan ve yalnız kamu yararına ve/veya hayırsever amaçlarda kullanmak için devredilir. 


§12 RESMİ MAKAM TALİMATIYLA YAPILAN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

1. Tüzük değişiklikleri, denetleme makamları, yargı organları veya vergi daireleri tarafından usulen talep edilirse, Yönetim Kurulu kendi başına tüzük değişikliği yapabilir. Üyeler, en geç bir sonraki Genel Kurulda yapılan tüzük değişiklikleri konusunda bilgilendirilir. 

----------------------------------------------------------------------------------

Hamburg, 26.09.2021 

Almanca özgün metinden çevirenler: Deniz Can Meyer & Mehmet Serdar Temur ____________________


VEREINSSATZUNG

Die Mitgliederversammlung vom 26.09.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ (1.1), (2.2), (3.1), (3.2),  (3.5), (5.6), (7.1) und (10.4) und mit ihr die Änderung des Namens des Vereins beschlossen. 


§1 NAME, SITZ UND GESCHÄFTSJAHR DES VEREINS 

1. Der Verein führt den Namen >>Verein zur Förderung des Gedankenguts von Atatürk in Hamburg e.V.<< oder kurz ADD Hamburg. 

2. Der Sitz des Vereins ist Hamburg. 

3. Der Verein führt nach der Eintragung in das Vereinsregister den Zusatz >>Eingetragener Verein<< (e.V.). 

4. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 


§2  ZWECKE DES VEREINS 

Zweck des Vereins ist die Förderung der Völkerverständigung sowie die Heimatpflege, insbesondere 

1. übernimmt der Verein kulturelle, soziale und wissenschaftliche Aktivitäten zur Bekanntmachung von Mustafa Kemal Atatürks Gedanken, Reformen und Werken. 

2. strebt der Verein danach, die Harmonie von den Mitgliedern mit der deutschen Gesellschaft zu fördern und somit die Grundlage einer engeren deutsch-türkische Freundschaft zu festigen. 

3. bietet der Verein den Mitgliedern Lösungsansätze bei sozialen Fragestellungen und Problemen. Diese Beratungsleistung kann unabhängig von Standort (Türkei oder Ausland) in Anspruch genommen werden. Im Rahmen der gegebenen finanziellen Möglichkeiten unterstützt der Verein die Mitglieder in Notsituationen. Der Anspruch wird durch den Vorstand im Einzelfall geprüft. Der Verein unterstützt die Bekämpfung gegen die Ungleichheit der Frau beispielsweise im Hinblick auf die beruflicher Förderung und Aufstiegsbedingungen durch Beratung. Der Verein fördert den notwendigen Wandel mehr hin zur Diversität. 

4. organisiert der Verein Veranstaltungen um den Mitgliedern und auch Nicht-Mitgliedern die türkische Kultur und Traditionen näher zu bringen. Neben den großen Veranstaltungen zu türkischen Nationalfeiertagen fördert der Verein die Beziehungen zu anderen Vereinen. Die größte Bemühung seitens des Vereins liegt in der Arbeit mit der deutschen Gesellschaft um das wertschätzende Miteinander zu festigen. 

5. bietet der Verein den in Deutschland lebenden Türken auch die Unterstützung und Beratung bei Behördenangelegenheiten an. 


§3 TÄTIGKEITEN IM EINZELNEN 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

1. Aufklärung der Vereinsmitglieder über ihre Aufgaben und Grundrechte in der deutschen Gesellschaft. 

2. Förderung der Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an Aktivitäten der Vereinsmitglieder für ihre zeitgemäße Bildung und Entwicklung sowie den Erhalt der türkischen Kultur. 

3. Durchführung von Versammlungen, Seminare, Konferenzen und Ausstellungen betreffend zur Förderung des Gedankenguts und Werke, sowie durchführen und fördern, die Reformen Atatürks. 

4. Ausschöpfung aller Möglichkeiten, um die türkische Kultur, die Traditionen und die türkische Kunst den Deutschen näherzubringen. 

5. Zusammenarbeit mit Vereinen, die gleiche oder ähnliche Satzung bzw. Zwecke haben. 


§4 GEMEINNÜTZIGKEIT 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts >>steuerbegünstigte Zwecke<< der Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung (§55 Abgabenordnung). Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

2. Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Der Verein erstrebt keinen Gewinn an; seine Mittel sind ausschließlich zur Erreichung des Vereinszwecks zu verwenden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile. Die Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 


§5 MITGLIEDSCHAFT 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, sofern Sie mindestens 18 Jahre alt sind. Eine Mitgliedschaft von jüngeren Personen ist nur mit ausdrücklicher Bestätigung der Eltern möglich; die die Prinzipien eines republikanischen, demokratischen und laizistischen Staates anerkennen; die die Prinzipien eines republikanischen, demokratischen und Laizistischen türkischen Staates anerkennen. 

2. Der Mitgliedschaftseintritt in den Verein erfolgt durch schriftlichen Antrag. Dieser Bedarf der Zustimmung der absoluten Mehrheit des Vorstandes. Die Entscheidung darüber wird dem Antragsteller spätestens nach einem Monat schriftlich mitgeteilt. 

3. Im Falle der Ablehnung des Antrags durch den Vorstand kann der Antragsteller seinen Antrag bei der Generalversammlung stellen. Die Generalversammlung trifft die endgültige Entscheidung mit einfacher Mehrheit. 

4. Die Mitgliedschaft endet durch den Tod, Austritt oder Ausschluss. 

5. Der Austritt eines Mitglieds ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der bis zu diesem Zeitpunkt geleistet Mitgliedschaftsbeitrag wird nicht erstattet. 

6. Der Ausschluss eines Mitglieds erfolgt mit einem Vorstandsbeschluß, wenn seine Mitgliedsbeiträge nicht bis zum Jahresende bezahlt sind oder das Mitglied schuldhaft gegen die Interessen oder die Ziele des Vereins gehandelt hat oder sich sonstiger Weise vereinsschädigend verhält. Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Dagegen ist ein Widerspruch möglich. Dieser ist binnen vier Wochen dem Vorstand schriftlich mitzuteilen. Über den Widerspruch entscheidet in letzter Instanz die Generalversammlung mit einfacher Mehrheit. 

7. Auf Empfehlung des Vorstandes kann die Generalversammlung Ehrenmitgliedschaften verleihen. Diese erhalten Personen, die sich besonders um das Gedankengut Atatürks verdient gemacht haben. Ehrenmitglieder erhalten kein aktives oder passives Wahlrecht. 


§6  ORGANE DES VEREINS 

Die Generalversammlung 

Der Vorstand 

Der Kontrollrat 


§7 GENERALVERSAMMLUNG 

1. Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie ist mindestens alle zwei Jahre einzuberufen. Auf ihr sind alle volljährigen Vereinsmitglieder so wie die juristischen Personen Stimmberechtigt. 

2. Zur Generalversammlung wird vom Vorstand mindestens zwei Wochen vorher schriftlich eingeladen. Der Einladung ist eine Tagesordnung beizufügen. 

3. Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Mitglieder haben das aktive und passive Wahlrecht, wenn sie dem Verein mindestens drei Monate angehören und keine Beitragsrückstände haben. Falls die Mehrheit von 50% der stimmberechtigten Mitglieder nicht anwesend sind, findet am gleichen Tag eine Stunde später eine weitere Generalversammlung statt, bei der die Anwesenheit der absoluten Mehrheit aller Mitglieder nicht mehr erforderlich ist. Auf diesen Umstand ist auf der Einladung gesondert aufmerksam zu machen. 

4. Die Generalversammlung wählt sich für die Dauer der Versammlungen eine Leitung, die aus einer /m Vorsitzenden, einer /m Stellvertretenden Vorsitzenden und einer /m Protokollführer /in besteht. 

5. Der Ablauf der Generalversammlung ist in einem Protokoll festzuhalten, das insbesondere die Tagesordnung, Anträge, Beschlüsse und bei Wahlen alle Abstimmungsergebnisse enthält. Das Protokoll ist von zwei Mitgliedern der Versammlungsleitung zu unterzeichnen und dem Vorstand vorzulegen. 


§8 PFLICHTEN UND RECHTE DER GENERALVERSAMMLUNG 

1. Die Generalversammlung berät und diskutiert den Arbeitsbericht des Vorstandes sowie den Kassenbericht und entlastet beide Gremien. 

2. Sie wählt mit einfacher Mehrheit die Vereinsorgane. 

3. Die Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Abgegebenen Stimmen vorgenommen werden. 

4. Die Mitgliedschaftsbeiträge werden von der Generalversammlung festgesetzt. 

5. Das aktive wie das passive Wahlrecht haben auf der Generalversammlung nur volljährige Mitglieder, die keine Beitragsschulden haben. 

6. Der Vorstand ist berechtigt, eine außerordentliche Generalversammlung unter Angabe des Zwecks und der Gründe einzuberufen. Dazu bedarf es eine Mehrheit von 2/3 der Stimmen des Vorstandes oder einem schriftlichem Antrag von wenigstens einem Drittel der Mitglieder. Diese ist spätestens einen Monat nach dem Beschluss vom Vorstand einzuberufen. 


§9 DER VORSTAND 

1. Der Vorstand wird von der Generalversammlung in vier getrennten Wahlgängen für jeweils zwei Jahre gewählt. Er setzt sich aus einem Vorsitzenden, zwei Stellvertretenden Vorsitzenden, dem Kassenwart und den fünf Beisitzern und drei Ersatzbeisitzern zusammen, welche in einzelnen Wahlgängen bestimmt werden. Die Beisitzer werden zusammen in einem Wahlgang gewählt. 

2. Die Haupt- sowie die Ersatzmitglieder (jeweils Beisitzer) des Vorstandes werden nach der Zahl der Stimmen, die sie bei der Wahl bekommen haben, bestimmt. 

3. Bei der Stimmengleichheit wird die Wahl zwischen den Personen, die die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten haben, wiederholt. 

4. Gem. §26 BGB wird der Verein vom Vorsitzenden oder einem der beiden stellvertretenden Vorsitzenden jeweils alleine vertreten. 

5. Zeichnungsberechtigt gegenüber der Bank sind zwei Vorstandsmitglieder zusammen, davon muss mindestens Einer ein einzeln gewähltes Mitglied sein. Weitere Zeichnungsberechtigte dürfen aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder festgesetzt werden. Im Falle des Ausscheidens eines Zeichnungsberechtigten aus dem Vorstand, legt der Vorstand einen neuen Zeichnungsberechtigten fest. 

6. Der Vorstand arbeitet gemäß den Grundsätzen der Satzung und den Entscheidungen der Generalversammlung. Alle Entscheidungen werden im Vorstand mit einfacher Mehrheit getroffen, sofern die Satzung nicht ausdrücklich andere Mehrheitsverhältnisse bestimmt. 


§10 DER KONTROLLRAT 

1. Der Kontrollrat setzt sich aus drei Haupt- und einem Ersatzmitglied zusammen, die von der Generalversammlung mit einfacher Mehrheit für zwei Jahre gewählt werden. Die Anzahl der auf die Kandidaten entfallenden Stimmen entscheiden über Haupt- bzw. Ersatzmitgliedschaft. 

2. Er prüft die Vereinsbücher und -Unterlagen. Eine solche Prüfung kündigt er dem Vorstand zwei Wochen vorher schriftlich an. 

3. Er gibt der Generalversammlung einen schriftlichen Bericht über diese Prüfung, nachdem er den Finanzbericht des Vorstandes überprüft hat. 


§11 AUFLÖSUNG DES VEREINS 

1. Der Beschluss zur Auflösung des Vereins kann nur nach Satzungsgemäßer Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 

2. Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden aus dem Verein bzw. bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

3. Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das nach Abzug der Verbindlichkeiten verbleibende Restvermögen an den Verein „Türkische Gemeinde in Hamburg und Umgebung e.V.“, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige und/oder mildtätige Zwecke zu verwenden. 


§12 ÄNDERUNG DER SATZUNG AUFGRUND BEHÖRDLICHER WEISUNG 

1. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts-, oder Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Die Mitglieder sind von diesen Satzungsänderungen spätestens auf der nächsten Mitgliederversammlung in Kenntnis zu setzen.  ____________________

Yönetim Kurulu 2019-2020

Foto galeri: 

____________________

KURULUŞTAN İTİBAREN YÖNETİM KURULLARI LİSTESİ
26 MART 1995 / Pazar

38 KURUCU ÜYE (alfabetik sıralama) ve İLK YÖNETİM KURULU